Vilkår og betingelser for bruk av True Energy-appen

Vilkår for bruk av True Energy-appen

 

1. Introduksjon

Velkommen til vår applikasjon: True Energy («Appen»). Appen er publisert av True Energy A/S, Cvr 39406764, (heretter kalt «True Energy»). Ved å laste ned eller på annen måte få tilgang til appen, godtar du å være bundet av disse vilkårene.

 

2. Avtalestart

Registreringen anses som gyldig fra den datoen du har opprettet påloggingsinformasjon og passord i True Energy-appen som gjør at True Energy kan kontrollere ladingen av din elbil eller andre maskiner og tjenester.

 

3. Levering

Leveransen vår gjøres ved hjelp av True Energy sin app, som kan lastes ned fra App Store og Google Playstore.

Avtalen inkluderer optimalisering av strømforbruket ditt for produktene og tjenestene du spesifiserer i Appen, og som True Energy har utviklet integrasjon for.

Optimaliseringen er basert på preferansene som du spesifiserer i appen.

For elbiler er de automatisk inkludert i Big Battery og Local Battery, hvis mulig, og du har ikke valgt det bort i Appen – les mer nedenfor. Ved å delta i Big Battery og Local Battery kan du få Kabelrabatt™. Les mer om dette nedenfor.

4. Priser

Timeprisene for strøm oppgitt i True Energy sin app er spotprisen på strøm slik den handles daglig hos Nordpool og eksklusive eventuelle tillegg som ditt strømselskap fakturerer deg. Timepriser for strøm oppdateres daglig.

I tillegg til spotpris og eventuelle tillegg fra strømselskapet ditt betaler du utgifter til nettselskapet ditt og strømavgifter på strømregningen din, derfor kommer totalprisen per kWh ikke frem i applikasjonen.

Kabelrabatt™ kan kun oppnås for strømkunder hos True Energy sine samarbeidspartnere, strømkunder i True Energy eller premiumkunder som betaler et månedlig abonnement for Appen.

En oppdatert liste over forhandlere finner du på: https://www.trueenergy.io/no/partners/

Kabelrabatt™ utbetales når True Energy mottar betaling fra Statnett for sin deltakelse i reservekapasiteten – kalt «Big Battery» i Appen. Betalingen deles med deg, slik at du får en del av inntekten fra Statnett beregnet ut fra hvor mye tomt batteri du har stilt til disposisjon i de periodene True Energy har drevet Big Battery, og avtalen som ellers er inngått mellom deg, forhandleren og True Energy.

Appen viser kontinuerlig hvor mye du sparer i Kabelrabatt™.

Rabatten trekkes fra på strømregningen din av din strømforhandler eller ditt månedlige abonnement dersom du er premiumkunde.

 

5. Oppsigelse

Ved sletting av Appen sier du også opp disse vilkårene, hvoretter True Energy kansellerer kontrollen av dine registrerte elbiler og andre maskiner og tjenester.

 

6. Midlertidig stans av ytelser og oppsigelse

True Energy bestreber seg på å gjøre appen tilgjengelig 24 timer i døgnet, men True Energy forbeholder seg retten til å midlertidig suspendere eller slutte å levere tjenester knyttet til appen utgitt av selskapet, med eller uten varsel, og fraskriver seg ethvert erstatningsansvar eller annet ansvar i størst mulig grad dersom selskapet velger å gjøre det.

 

7. Ansvar

Du er ansvarlig for å laste ned oppdateringer til appen i den grad True Energy utsteder oppdateringer.

Det er ditt ansvar å overholde gjeldende lover og disse vilkårene når du bruker appen. Dette inkluderer blant annet at appen ikke kan brukes på en ulovlig måte, at det ikke kan gjøres forsøk på å få uautorisert tilgang til appen, og at ingen del av appen kan endres, tilpasses, oversettes eller at det foretas en reverse engineering.

Ved å gi innloggingsinformasjon til True Energy angående din elbil og/eller andre maskiner og tjenester, garanterer du overfor True Energy at du har rett til å videreformidle denne informasjonen til True Energy og du aksepterer det fulle ansvar for True Energy sin integrasjon med programvaren som kontrollerer din elbil og/eller andre maskiner og tjenester. True Energy kan dermed ikke holdes ansvarlig for dette.

True Energy er ikke ansvarlig for ditt tap som følge av drifts- eller strømbrudd og lignende, eller som følge av svikt eller mangel på funksjonalitet i appen, inkludert driftstap, tap av fortjeneste eller indirekte tap som du ellers kan lide av som et resultat av at du også bruker appen som næringsdrivende.

8. Leveringsbarrierer og force majeure

Ved force majeure vil dine og True Energy sine forpliktelser overfor hverandre bli suspendert så lenge force majeure vedvarer. Force majeure kan foreligge spesielt i tilfelle av følgende forhold (ikke i detalj):

 1. Ekstraordinære naturkrefter, inkludert jordskjelv, stormflo og isvintre
 2. Samfunn Fiendtlige handlinger, inkludert krig, sivilt opprør eller terrorisme
 3. Branner, skogbranner og hærverk
 4. IT-manipulasjon eller andre utilsiktede hendelser som forårsaker IT- og kommunikasjonssvikt
 5. Havari eller skade på elektriske anlegg som ikke skyldes Nettselskapets feil eller forsømmelser
 6. Umulig å skaffe nødvendig arbeidskraft, maskineri, materialer eller underleverandører
 7. Arbeidskonflikter, inkludert, men ikke begrenset til, streik og lockout
 8. Forsyningsusikkerhet, inkludert utilstrekkelig energiproduksjon og/eller import.

9. Personopplysninger

For informasjon om True Energy sin personverndata og behandling av personopplysninger, viser vi til følgende lenke på vår nettside: trueenergy.io/no/persondatapolitik

 

10. Opphavsrett

Opphavsretten til alt materiale i appen, inkludert all informasjon, data, tekst, lyd, bilder, grafikk, videoer, beregninger og meldinger, tilhører True Energy og kan ikke kopieres, redigeres, modifiseres, reproduseres, publiseres, vises, distribueres, lagres, sendes, utnyttes kommersielt, spres eller brukes uten uttrykkelig skriftlig avtale med True Energy.

 

11. Avtale og endringer 

Din avtale med True Energy består av disse vilkårene, samt eventuelle vilkår for betaling av Kabelrabatt™ som du har inngått med din forhandler.

Din strømforsyningsavtale er ikke en del av denne avtalen.

True Energy forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene. Hvis True Energy gjør vesentlige endringer i disse vilkårene, vil du bli varslet om endringene via en e-post til den siste e-postadressen du har oppgitt til oss og/eller ved å varsle om endringene i selve appen. Eventuelle endringer i disse vilkårene trer i kraft tretti (30) kalenderdager etter at vi har sendt deg en e-post eller varsel om endringene i selve appen. Ved å bruke appen etter tretti (30) kalenderdager varsel, anses det som om du har akseptert endringene.

Vær oppmerksom på at du til enhver tid er ansvarlig for å holde din personlige informasjon oppdatert slik at True Energy har din nåværende e-postadresse. Hvis den siste e-postadressen du oppga til oss ikke er gyldig, vil vår sending av e-posten med meldingen fortsatt være effektiv varsel om eventuelle endringer beskrevet i varselet.

12. Kontaktinformasjon

Du skal kontakte din forhandler vedrørende spørsmål angående bruken av appen.

Opplever du feil i applikasjonen kan de registreres ved å sende en e-post til: support@trueenergy.io

True Energy ApS
Karlebovej 52
2980 Kokkedal
Cvr 39406764
Mail: support@trueenergy.io

 

13. Rett å klage

Appen er dekket av produktansvarsloven.

Hvis du ønsker å klage, vennligst kontakt True Energy på kontaktinformasjonen ovenfor. Klagen må inneholde ditt brukernavn (e-postadresse) fra Appen og en beskrivelse av hva du er misfornøyd med. True Energy vil behandle klagen din innen 10 dager.

Hvis du ikke er fornøyd med True Energy sin behandling av klagen din, kan du klage til Forbrukerklagenemnda.

14. Valg av lov og verneting 

Tvister mellom deg og True Energy – som ikke kan løses i minnelighet – avgjøres i henhold til danske rettsregler. Saker mot True Energy i forhold til disse vilkårene bringes inn for retten i Helsingør.

Disse vilkårene er gjeldende fra 9. oktober 2020.

 

Vilkår for Kabelrabat™

 

1. Introduksjon

Dokumentet beskriver gjeldende betingelser for å oppnå Kabelrabatt™ fra True Energy A/S («True Energy»).

 

2. Avtaleforhold

For å få tilgang til Kabelrabatt™ må du kjøpe strøm til husholdningen hos True Energy eller en av våre partnere, og bruke True Energy sin applikasjon når du lader elbilen. Inngåelsen av følgende to avtaler er derfor en forutsetning for å oppnå Kabelrabatt™:

 

3. Leveringsbetingelser

Kabelrabatt™ forutsetter Statnett sin godkjenning og økonomiske vederlag av True Energys deltakelse i markedet for systemtjenester for balansekraft. True Energy deltar i dette markedet med tjenesten «Big Battery».

Big Battery er True Energy sin tilgang til mange batterier samtidig, som True Energy kan styre sentralt. Dermed kan Big Battery inngå i balanseringen av strømnettet. Hvis det er for lite strøm i strømnettet, slutter True Energy å lade alle bilene i en kort periode (typisk noen minutter). På den annen side, hvis det er for mye strøm, starter ladingen. True Energy sender aldri strøm fra batteriet til strømnettet. På denne måten bidrar din og andres elbiler til å redusere svingninger i etterspørselen etter strøm, slik at strømprodusentene slipper å starte opp dyre og forurensende kraftverk dersom det plutselig blir ekstraordinært høy eller lav etterspørsel etter strøm.

True Energy betales av Statnett for å levere denne systemtjenesten. Når bilen din deltar i Big Battery deler vi betalingen med deg. Dette gjøres i form av Kabelrabatt™. Du tjener Kabelrabatt™ hver gang bilen din deltar i Big Battery. På True Energy sin nettside kan du lese mer om hvordan Kabelrabatten™ beregnes: trueenergy.io/en/kabelrabatt

Statnett kan velge å dele opp, endre og kansellere betaling for systemtjenester. Statnett kan også endre kravene til deltakelse i levering av systemtjenester. Disse og andre endringer som fører til at True Energy ikke lenger kan delta i leveranse av systemtjenester eller ikke lenger motta betaling fra Statnett, innebærer at betalingen av din Kabelrabatt™ kanselleres samtidig som endringene fra Statnett tre i kraft mot True Energy.  True Energy vil informere deg så snart som mulig, jf. avsnittet «Endringer av betingelser», dersom en slik situasjon skulle oppstå.

 

4. Betingelser for deltakelse i Big Battery

Følgende betingelser må være oppfylt for at bilen skal inkluderes i Big Battery:

 1. Du må bruke True Energy-applikasjonen for å lade elbilen din.
 2. Ladepunktet bak strømmåleren din (dvs. hjemme) må være på SmartCharge. Biler på QuickCharge deltar ikke i Big Battery.
 3. I startfasen vil True Energy primært levere Big Battery om natten mellom kl. 00 og 04, hvor bilen din må være tilkoblet lading på dette tidspunktet for å kunne bli med på Big Battery. Denne tidsperioden vil endres i takt med endring av antall biler som deltar i Big Battery.
 4. Hvis bilen din blir frakoblet eller strøm- eller kommunikasjonsforbindelsen til bilen forsvinner mens du deltar i Big Battery, vil betalingen reduseres etter forholdene.

5. Redusert deltagelse i Big Battery

True Energy kan ikke garantere at alle biler med ladekabel koblet til strømnettet vil delta i Big Battery.

 1. Det kan være forhold i den enkelte bil som gjør at bilen ikke kan delta en eller flere ganger. Det kan for eksempel være følgende årsaker: Dersom forbindelsen til bilen er ustabil, om det er kort tid til bileiers angitte klartid, eller om det kreves svært lang ladetid.
 2. True Energy kan vinne bud for mindre kapasitet enn det er tilgjengelig.
 3. En rettferdig månedlig fordeling av deltakende biler vil bli utført dersom bilene er tilgjengelige for Big Battery, men er fravalgt av True Energy av grunner som angitt i punkt (2).

6. Priser 

Statnett sin betaling for systemtjenester handles på en daglig auksjon og varierer time for time. Dermed varierer også betalingen for deltakelse i Big Battery.

Statnett betaler ulike priser for ulike typer systemtjenester, f.eks. avhengig av hvor systemtjenesten leveres geografisk.

True Energy deler Statnett sin betaling med deg. Din lagrede kabelrabatt™ vises i applikasjonen.

 

7. Betaling

Alle betalinger av Kabelrabatt ™ gjøres opp og oppgis i kroner inklusive moms og andre avgifter i henhold til gjeldende regler.

Kabelrabatt™ godkjennes som en rabatt på strømregningen din minst 1-2 ganger i året, eller avhengig av hvordan partneren din har valgt å gi deg Kabelrabatten™ i henhold til avtalen med deg.

I den grad True Energy tilbyr det, kan du velge å konvertere din Kabelrabatt™ til andre typer produkter, donasjoner osv.

 

8. Oppsigelse

Hvis bilen din ikke deltar i Big Battery, inkludert men ikke begrenset til å si opp strømforsyningsavtalen med True Energy eller en av våre partnere, deaktivere applikasjonen eller sette bilen din offline i applikasjonen, vil tilgang til Kabelrabatt™ fjernes. Allerede lagret Kabelrabatt™ vil fortsatt være gyldig frem til den endelige erklæringen fra strømselskapet, deretter mister du eventuell ytterligere Kabelrabatt™.

 

9. Klager

Innvendinger og klager må sendes skriftlig til True Energy via e-post til support@trueenergy.io. True Energy vil deretter behandle din henvendelse så snart som mulig og komme tilbake med vår vurdering av klagen.

 

10. Personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger er beskrevet i vår personvernpolicy. For informasjon om True Energy sin personvernpolicy, henviser vi til følgende lenke på nettsiden vår: trueenergy.io/no/persondatapolitik

 

11. Valg av lov og verneting

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne kontrakten, inkludert tvister om kontraktens eksistens eller gyldighet, må løses gjennom mekling.

Dersom meklingen avsluttes uten at tvisten er løst, må tvister mellom deg og True Energy avgjøres i henhold til danske rettsregler. Saker mot True Energy i forhold til disse vilkårene eller Leveringsavtalen bringes inn for retten i Helsingør.

 

12. Endringer av vilkår

True Energy forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene med minst én måneds varsel frem til månedsavslutning. Endringer vil bli annonsert på True Energy sin nettside, via True Energy sin applikasjon, via fakturakunngjøringer og/eller lignende. Gjeldende vilkår kan alltid finnes på www.trueenergy.io

Vilkårsendringer forårsaket av Statnett eller andre myndigheters endringer/krav kan iverksettes med mindre enn en måneds varsel.

Vilkår for opptjening av Local Battery rabatt

 

1. Introduksjon

Dokumentet beskriver gjeldende vilkår for deltakelse i Local Battery og oppnåelse av Local Battery-rabatt fra True Energy A/S (“True Energy”).

2. Avtaleforhold

For å kunne delta i Local Battery må husstanden din være i Radius sitt nettområde og du må bruke True Energy sin applikasjon når du lader elbilen. Inngåelse av følgende avtaler er derfor en forutsetning for å oppnå Local Battery rabatt:

Vilkår for bruk av True Energys App jf. trueenergy.io/da/vilkaar-og-betingelser/

3. Leveringsforhold

Local Battery avholdes i perioden september 2020 til desember 2020 som et pilotprosjekt mellom Radius Elnet og True Energy. Local Battery Rabatt kan oppspares i denne perioden.

Local Battery er True Energy sin tilgang til mange elbilbatterier på en gang, som True Energy kan styre sentralt. Dermed kan Local Battery inngå som fleksibel kapasitet i det lokale strømnettet, slik at det på bestemte tidspunkt oppnås lavere nettbelastning på utvalgte steder i strømnettet.

True Energy sender aldri strøm fra ditt batteriet ut til strømnettet. Og bilen vil alltid bli ladet opp til ønsket klartid.

True Energy betales av Radius Elnet for å tilby denne tjenesten. Denne betalingen deler vi med de deltakende elbileierne, jf. punkt 6. Dette gjøres i form av Local Battery rabatt. Du opptjener Local Battery rabatt hver måned bilen din er med i Local Battery.

Blir prosjektet avbrutt med Radius Elnet, opphører også betalingen til deg.

Radius Elnet kan velge å dele opp, endre og kansellere betalingen helt for tjenestene. Disse og andre endringer som gjør at True Energy ikke lenger kan delta i levering av tjenester eller ikke lenger motta betaling fra Radius Elnet, gjør at betalingen av Local Battery rabatt stanses når endringene fra Radius Elnet trer i kraft overfor True Energy. True Energy vil informere deg så snart som mulig, jf. avsnittet «Endringer av betingelser», dersom en slik situasjon skulle oppstå.

4. Betingelser for deltakelse i Local Battery

Følgende betingelser må være oppfylt for at bilen skal inkluderes i Local Battery:

Du må bruke True Energy-appen for å lade elbilen din.

Ladepunktet bak strømmåleren din (dvs. hjemme) må være på SmartCharge. Biler på QuickCharge deltar ikke i Big Battery.

Under Laderegler i applikasjonen må du ha valgt JA for å delta i Local Battery.

5. Redusert deltakelse i Local Battery

True Energy kan ikke garantere at alle biler med ladekabel koblet til strømnettet vil delta i Local Battery.

 1. Det kan være forhold i den enkelte bil som gjør at bilen ikke kan delta en eller flere ganger. Det kan for eksempel være følgende årsaker: Hvis nettforbindelsen til bilen er ustabil, om det er kort tid til bileiers angitte klartid, eller om det kreves svært lang ladetid.
 2. True Energy kan bli tilbudt mindre kapasitet enn det viser seg å være tilgjengelig.

6. Priser

En bileier som deltar i Local Battery tjener per måned: 31,25 DKK inkl. mva.

Beløpet forutsetter at bilen er registrert som deltaker senest den 7. i måneden og fortsatt er deltaker ved månedsskiftet.

Din oppsparte Local Battery rabatt tildeles på slutten av en måned og vises i appen.

Merk at i tillegg til å delta i Local Battery, kan deltakelse i Big Battery også utløse Kabelrabatt™. Begge typer rabatter legges til summen av Kabelrabatt™ som vises i appen.

7. Betaling

Alle betalinger av Local Battery rabatt gjøres opp og oppgis i danske kroner inklusive moms og andre avgifter i henhold til gjeldende regler.

Hvis du er strømkunde hos en av True Energy sine samarbeidspartnere, jf. trueenergy.io/no/partners og har oppgitt dette kundeforholdet i Appen, godkjennes din Local Battery rabatt som en rabatt på strømregningen din minst 1-2 ganger i året.

Er du strømkunde i et annet strømselskap vil du få utbetalt din totale Local Battery rabatt minus et ekspedisjonsgebyr innen 30 dager etter prosjektslutt. Beløpet vil bli betalt via MobilePay til telefonnummeret du oppga i profilen din i Appen.

I den grad True Energy tilbyr det, kan du velge å konvertere din Local Battery rabatt til andre typer produkter, donasjoner osv.

8. Oppsigelse

Hvis bilen din ikke deltar i Local Battery, inkludert men ikke begrenset til å deaktivere appen, sette bilen din offline i appen, eller velger å ikke delta i Local Battery i henhold til bilens laderegler, fjernes opptjeningen av Local Battery rabatt. Den allerede oppsparte rabatten vil imidlertid fortsatt gjelde (for brukere som får rabatten via strømregningen fra en av våre samarbeidspartnere, gjelder dette frem til sluttoppgaven fra strømselskapet, hvoretter du mister eventuell tilleggsrabatt).

9. Klager

Innvendinger og klager må sendes skriftlig til True Energy via e-post til support@trueenergy.io. True Energy vil deretter behandle din henvendelse så snart som mulig og komme tilbake med vår vurdering av klagen.

10. Personopplysninger

Behandlingen av personopplysninger er beskrevet i vår personvernpolicy. For informasjon om True Energys personvernpolicy, henviser vi til følgende lenke på nettsiden vår: trueenergy.io/da/persondatapolitik/

11. Valg av lov og verneting

Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med denne kontrakten, inkludert tvister om kontraktens eksistens eller gyldighet, må løses gjennom mekling.

Dersom meklingen avsluttes uten at tvisten er løst, må tvister mellom deg og True Energy avgjøres i henhold til danske rettsregler. Saker mot True Energy i forhold til disse vilkårene eller Leveringsavtalen bringes inn for retten i Helsingør.

12. Endringer av vilkår

True Energy forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene med minst én måneds varsel til månedsavslutning. Endringer vil bli annonsert på True Energy sin nettside, via True Energy sin applikasjon, via fakturakunngjøringer og/eller lignende. Gjeldende vilkår kan alltid finnes på www.trueenergy.io

Vilkårsendringer forårsaket av Statnett eller andre myndigheters endringer/krav kan iverksettes med mindre enn en måneds varsel.

Disse vilkårene gjelder fra 1. august 2020.

Konkurransebetingelser for Local Battery

Facebook er fritatt for ethvert ansvar i forhold til konkurransen, og den er på ingen måte sponset, støttet, administrert av eller tilknyttet Facebook.

For å delta i konkurransen må du bo i Radius sitt område på Nordsjælland. Du må laste ned True Energy-appen og bruke appen til å lade bilen din via SmartCharge. Du må ikke velge bort Local Battery. I august og september 2020 er premien et gavekort på tur i luftballong til en verdi av DKK 1 999. Premien kan ikke byttes inn i kontanter. Det vil bli trukket lodd mellom alle deltakere i begynnelsen av oktober 2020. Vinneren vil bli kontaktet via e-post og gavekortet sendes på e-post. Gavekortet er gyldig i 1-2 år fra kjøpsdato.